Potpisani Ugovori sa izvođačem radova za asfaltiranje i krpljenje udarnih rupa na putevima u opštini Bor i snabdevačem električne energije za javnu rasvetu

Ugovor o javnoj nabavci – Radovi na asfaltiranju ulica i puteva po selima pod brojem – JN OU 38 – P/2017 zaključen je sa izvođačem radova „Strabag“ DOO Beograd. Vrednost radova je 107.791.208,00 dinara bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost i 129.349.449,60 dinara sa PDV.

Radove na krpljenju udarnih rupa na ulicama i gradu i opštinskim putevima  – JN OU 6 P/2017 izvodiće takođe firma „Strabag“, a ukupna cena ovih radova je 6.440.800,00 dinara bez PDV i 7.728.960,00 dinara sa PDV.

Sa „Strabag“ DOO Beograd kao najpovoljnijim ponuđačem, Opština Bor je zaključila i Ugovor za  asfaltiranje ulica, trotoara, parkinga i igrališta u gradu – JN OU 37-P/2017 . Ukupna cena radova je  59.723.200,00 dinara bez PDV i 71.667.840,00 dinara sa PDV.

Opština Bor je sa JP EPS Beograd zaključila Ugovor o javnoj nabavci  – JN OU 13 – D/2017, za isporuku električne energije za javnu rasvetu.