Јавна набавка мале вредности – Репрезентација (угоститељске услуге и услуге смештаја гостију) , подељено у две партије: партија 1) Репрезентација (угоститељске услуге) и партија 2) Смештај гостију , редни број јавне набавке – ЈН ПО 2-У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Отворени поступак јавне набавке услуга – Пренос седница Скупштине општине Бор на телевизији и радију – редни број јавне набавке – ЈН СО 1- У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности Услуге на одржавању програма за потребе ОУ Бор – Одељење за планирање и развој – ЈН ОУ 6-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА редни број јавне набавке : ЈН ОУ 3-Д /2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Радови на одржавању атмосферске канализације – ЈН ОУ 8-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Јавна набавка услуга – ЈН ОУ 32-У/2018 ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Тонери, кертриџи, рибони и сл.за штампаче и фотокопир апарате у ОУ Бор број  јавне набавке ЈН ОУ 1-Д/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 Услуге за електричну енергију – јавна расвета – ЈН ОУ 13-Д/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Oтворени поступак јавне набавке редни број:  ЈН ОУ 16 – У /2018

 – услуге израде пројектно техничке документације за водоснадбевања и фекалну канализацију разврстана у шест партија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

Радови на одржавању јавних чесми и фонтана – ЈН ОУ 11-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА о јавној набавци добара – Електрична енергија – јавна расвета у општини Бор –  ЈН ОУ 13-Д/2017.

 

 

 Осигурања возила- редни број  јавне набавке – ЈН ОУ 3-У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности –  редни број : ЈН  СО 1-Д /2018  –  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  – обликовано по партијама

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Tекућe поправке и одржавање путне мреже, по партијама – JН ОУ 6-Р/2018 и

то:

1) Редовно одржавање семафора,

2) Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на општинским путевима,

3) Одржавање вертикалне сигнализације у граду и на општинским путевима, према техничкој спецификацији Наручиоца – ЈН ОУ 6-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПАРТИЈЕ 2 И 3

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА, ПАРТИЈА 1

 

Радови на текућем одржавању објекта ТС за потребе омладинског савеза – ЈН ПО 5-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на одржавању бетонских стаза и степеништа – ЈН ОУ 7-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Радови на монтажи и демонтажи огласних табли – ЈН ОУ 21-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Измену конкурсне документације за радове на текућем одржавању објекта ТС за потребе омладинског савеза – ЈН ПО 5-Р/2018 и обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Радови на летњем одржавању локалних и некатегорисаних путева – ЈН ОУ 9-Р/2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обустава поступка јавне набавке за набавку услуга, по партији 2) Израда плана заштите од пожара општине Бор

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка радова Израда пројектне документације и извођење радова на изградњи објекта за привремени смештај паса луталица број  јавне набавке – ЈН ПО 2-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка мале вредности – Осигурање имовине (грађевинских објеката и опреме) за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеци – ред.бр. ЈН ОУ 2 – У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Осигурање имовине (грађевинских објеката и опреме) за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеци – ред.бр. ЈН ОУ 2 – У/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

Отворени поступак јавне набавке услуге – редни број јавне набавке : ЈН ОУ 1 – У /2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

PUBLIC INVITATION TO TENDER

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке радова – Замена јавне расвете са лед сијалицама ЈН ПО 1-Р/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ

Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ

Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ

 Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ

Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности:

1) Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

2) Израда плана заштите од пожара општине Бор – ЈН ОУ 9-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

Измена  уговора о јавној набавци радова на крпљењу ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима

– ЈН ОУ 6-Р/2017.

Jавна набавкa мале вредности Новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица број  јавне набавке ЈН БФПП 2-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавну набавка мале вредности – Набавка услуга фиксне телефоније за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеца – ред.бр. ЈН ОУ 1- У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка мале вредности – редни број јавне набавке : ЈН ОУ 20-У /2017 услуге информисања јавности путем електронских медија-телевизија (промотивни спотови и ТВ емисије које промовишу безбедност саобраћаја)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Јавна набавка мале вредности набавка услуге – Пројектно техничка документација за извођење радова на реконструкцији и инвенстиционом одржавању Опште болнице Бор

редни број  јавне набавке – ЈН ПО 3-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности – Куповина 4 (четири) нова путничка возила за потребе Савета за безбедност саобраћаја – ЈН ОУ 9 -Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – редни број јавне набавке : ЈН ОУ 21-Д /2017 – набавка и уградња страница на аутобуским стајалиштима у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности набавка услуге – Услуга ревизије главног пројекта санације и ремедијације постојеће градске депоније у Бору-редни број  јавне набавке – ЈН ФЗЖС 3-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка у отвореном поступку набавка услуге – Пројектно техничка документација за повезивање домаћинстава и осталих објеката на изведени фекални канализациони систем МЗ Кривељ- редни број  јавне набавке – ЈН ОУ 23-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку

на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Јавна набавка мале вредности – Клупе за седење – ЈН ОУ 20 -Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности набавка стубних канти за отпад – редни број јавне набавке – ЈН ПО 1-Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 38-У/2017-услуге-Пројектно техничка документација за уређење земљишта, по партијама и то:

1) Израда пројектно техничке документације за уређење простора: Уређење парка код Студентског дома;

2) Израда пројектно техничке документације за уређење простора: Простор између Зеленог булевара, улице 9. бригаде, улице Тимочке дивизије и средњих школа на IV километру

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о измени уговора о јавној набавци радова ЈН ОУ 11-П/2017

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке услуга – Израда пројектно техничке документације за издавање грађевинских дозвола и дозвола за извођење радова и издавање локацијских услова за водоснадбевање МЗ Бучје – редни број јавне набавке ЈН ОУ 16 – У /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка услуге Услуге социјалне заштите –Услуга дневног боравка за децу  са сметњама у развоју

број  јавне набавке -ЈН ОУ 12-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности Новогодишња декорација града – ЈН ОУ 21-У/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавне набавке услуга у отвореном поступку – редни број : ЈН ОУ 18 – У/2017 – Услуга израде пројектно – техничке документације за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова водоснабдевање МЗ Метовница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку 

 на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН ОУ 28- П/2017 – Радови на текућем одржавању пода и платоа ОШ Ђура Јакшић Кривељ – Бучје

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Текуће поправке и одржавање школске ограде основне школе „Вук Караџић“ у Општини Бор – број јавне набавке – ЈН ОУ 44-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 6-Д/2017 – Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, скенери…) и текуће поправке и одржавање рачунарске и електронске опреме (резервни делови)  за ОУ Бор И КЗМ       

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 37-У/2017 – услуге – Израда пројектне документације за реконструкцију зграде школске радионице Машинско-електротехничке школе.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ 

    Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ОДГОВОРИ   1 и 2 комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о обустави поступка јавне набавке у отвореном поступку редни број: ЈН ОУ 28-П/2017

Јавне набавке радова у отвореном поступку – редни број : ЈН ОУ 36 – Р /2017 – -капитално одржавање водовода (Пројекат:инвестиционо улагање за крак водоводне мреже према реону «Вашариште» водоснабдевање насеља «Рудине» МЗ Брестовац)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Радови на водоводној мрежи са пројектом изведеног стања МЗ Лука ЈН ОУ 17-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке – ЈН ОУ 24-П/2017

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке ЈН ФЗЖС 18-П / 2017 – Радови на инвестиционом одржавању крова зграде Дома културе у МЗ Горњане

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ОУ 35-У/2017 – услуге – Пројектно техничка документација за реконструкцију пет локала у улици Д. Р. Бобија на кп.бр.3284/10 КО Бор 1, у циљу формирања функционалне целине за предшколско образовање у Бору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Грађевински материјал за интерно расељена лица број  јавне набавке ЈН ОУ 10-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Тонери, кетриџи и рибони за штампаче и фотокопир апарате

Измена конкурсне документације за радове- Зимско одржавање путева на територији општине Бор – ЈН ОУ 24-Р/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Текуће поправке и одржавање жичаре на Црном Врху – редни број :  ЈН ОУ 36-У /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о додели уговора ЈН ОУ 42-П/2017 – Извођење радова на изградњи објекта за привремени смештај паса луталица

Oдлука о додели уговора за радове на инвестиционом одржавању столарије на објекту ПУ «Бамби»-Обданиште «Бошко  ЈН ФЗЖС 17-Р/2017.

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара –  Парковски реквизити (љуљашке, тобогани, вртешке…)-ЈН ОУ 18-Д/2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Инвестиционо одржавање грејања (котао) у основној школи у МЗ Оштрељ у Општини Бор

Број јавне набавке – ЈН ФЗЖС 15-Р/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука од додели уговора -JH OУ 19-I /2017

Замена сигнализације, по партијама и то: 1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци,  2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са пројектом – ЈН ОУ 43-Р/2017.

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору за ЈН ОУ 45-Р/2017-Фарбање стубова јавне расвете.

Одлука о додели уговора ЈН ОУ 19 -Р / 2017 – Изградња топловодне мреже у улици 7. јула бр 3, 5 и 9

Oдлука о додели уговора за ЈН ОУ 18-Д/2017– Парковски реквизити (љуљашке, тобогани, вртешке…).

Обавештење о закљученом уговору за ЈН ФЗЖС 11-Р/2017 – Радови на инвестиционом одржавању крова ОШ «Душан Радовић» Лука

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН ОУ 5-Д/2017

Позив и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Рачунари за награђивање ученика, број  јавне набавке ЈН ОУ 14-Д/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Позив и конкурсна документација за набавку добара – Материјали за посебне намене-набавка соли за зимско одржавање путева, ЈН ОУ 12-Д/2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ. Предмет јавне набавке компјутерски софтвер  ЈН ОУ 7 -Д /2017

Измена конкурсне документације за радове- Замена сигнализације, по партијама и то: 1) Вертикална сигнализација-саобраћајни знаци,  2) Опрема за јавну безбедност-замена семафорске сигнализације са пројектом – ЈН ОУ 43-Р/2017.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности ЈН ОУ 45-П/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Услуге интернета. Редни број  ЈН ОУ 25-У/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Репрезентација и поклони обликовано по партијама, редни број јавне набавке – ЈН ПО 1-Д /2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – редни број ЈН ОУ 26-У /2017 –  Услуге мобилне телефоније за потребе Општинске управе Бор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • Обавештење о обустави поступка за радове на текућим поправкама и одржавању путне мреже општине, по партијама и то за: Партију 1) Редовно одржавање семафора – ЈН ОУ 7-Р/2017-поновљени поступак.

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • Текуће поправке и одржавање у просторијама свлачионице на спортским теренима МЗ Злот
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 8-Р/2016

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


 • Радови на текућим поправкама и одржавању просторија зграде Општинске управе Бор
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 2-Р/2016

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 03.08.2016.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


 • Набавка штампаних карата и пратећих образаца за уговорени линијски аутобуски превоз (градски и приградски) на територији општине Бор за период до краја текуће године
  Редни број јавне набавке: ЈН ОУ 5-Д/2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


 • Набавка услуге у поновљеном поступку – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
  Број јавне набавке: ЈН ОУ 8-У/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


 • Инвестиционо одржавање просторија биоскопа у МЗ ЗЛОТ
  Редни број јавне набавке: JH OУ 6-P/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


 • Инвестиционо одржавање санитарних просторија у ОШ „3. октобар“ Бор
  Редни број јавне набавке: JH OУ 3-P/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


 • Објављивање огласа, конкурса и слично, у штампаним медијима (дневни лист) за период до краја текуће године
  Редни број: ЈН ОУ 25-У/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


 • Инвестиционо одржавање (замена) столарије у ОШ „Вук Караџић“ – подручно одељење у Слатини и вртићу „Дечија радост“ у Бору
  Редни број: ЈН ФЗЖС 3-Р/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 15.07.2016.

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


 • Инвестиционо одржавање фасада – Гимназија „Бора Станковић“ Бор и Машинско електротехничка школа Бор ради повећања енергетске ефикасности
  Редни број јавне набавке: ЈН ФЗЖС 2-Р/2016

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 01.08.2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 27.07.2016.

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 21.07.2016.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


 • План генералне регулације за градско подручје Бора – редни број ЈН ОУ 14-У/2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


 • Отворени поступак јавне набавке услуга – Објављивање и оглашавање у електронским медијима – нателевизији , сукцесивно до краја текуће године – редни број: ЈН ОУ 19-У /2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – редни број  ЈН ПО 1-У /2016- репрезентација (угоститељске услуге, смештај)-2 партије

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ