Usluge sprovođenja urbane komasacije (izrada i realizacija projekta urbane komasacije za područje Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor(Ponovljen postupak) – JN OU 42-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara Kancelarijska oprema – Formiranje i jačanje savetovališta i službe za rad sa ciljnim grupama – opremanje prostora i savetovališta (ponovljeni postupak) broj  javne nabavke – JN OU 26-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka za usluge  izrade projekta izvednog stanja za legalizaciju Dečijeg  vrtića „Crvenkapa“ u Boru – otvoreni postupak javne nabavke redni broj: JN OU 46 – U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JN OU 6-D/2018 – Računarska oprema (računari, štampači, skeneri…) i rezervni delovi za OU Bor i tri lap topa za KZM, oblikovano u tri partije i to: 
Partija 1 – Računarska oprema (računari, štampači, skeneri…) za OU Bor,
Partija 2 – Rezervni delovi,
Partija 3 – Tri lap-top računara za KZM.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Osnaživanje aktivizma i povećanje mobilnosti mladih / Treninzi o pisanju projekata i upravljanju projektnim ciklusom (PCM) – JN OU 64-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Osnaživanje mladih u realizaciji trening / kursa škole mladih novinara i programa bezbednosti mladih na internetu / Edukativno informativne radionice za mlade na temu novinarstva, bitnosti prenošenja realizovanih informacija i podrške programa bezbednosti mladih u virtualnom svetu – JN OU 63-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Poziv za podnošenje ponude i konkursnu dokumentaciju za usluge – Unapređenje okruženja za mlade, socijalna inkluzija mladih, interkulturni dijalog, razvoj tolerancije / Edukativno kreativne radionice za mlade – JN OU 61-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka- Sistem za javno uzbunjivanje -JN OU 19-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 Javna nabavka male vrednosti- Kancelarijski nameštaj – JN OU 5-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti Savet za bezbednost saobraćaj (automobili) – JN OU 9-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti – Kompjuterski softver – JN OU 7-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka – za usluge – Novogodišnja dekoracija grada za 2018.godinu – JN OU 15-U/2018 ponovljeni postupak

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Investiciono održavanje sanitarnog čvora OŠ „Vuk Karadžić“- redni broj javne nabavke: JN GU 66-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – radovi – Autobuska stajališta – redni broj: JN OU 14-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluge “Žene i preduzetništvo“- angažovanje predavača broj javne nabavke – JN OU 67-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka novogodišnjih ukrasa – JN OU 25-D/2018 – ponovljeni postupak

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno nastanjena na teritoriji grada Bora – JN GU 29-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka – za usluge – Novogodišnja dekoracija grada za 2018.godinu – JN OU 15-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka novogodišnjih ukrasa – JN OU 25-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka –  Lap topovi i prateća oprema – elektronska sednica JN OU 15-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti Autobuska stajališta – JN OU 14-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti održavanje centra za video nadzor broj javne nabavke JN OU 66-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javne nabavke male vrednosti – nabavka usluge personalnih asistenata broj  javne nabavke – JN OU 28-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara Pogonsko gorivo za službena vozila broj  javne nabavke – JN GG 2-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti  nabavka radova zaštita korita vodotokova reka broj javne nabavke – JN OU 4-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Usluge sprovođenja urbane komasacije (izrada i realizacija projekta urbane komasacije za područje Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor – JN OU 42-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI 1

PITANJA I ODGOVORI 2

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Udžbenici od prvog do četvrtog razreda (dodatna količina) broj  javne nabavke – JN OU 28-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

Javna nabavka male vrednosti- redni broj javne nabavke – JN GG 5-U /2018- ugostiteljske usluge  povodom slave grada Bora

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Kancelarijska oprema – Formiranje i jačanje savetovališta i službe za rad sa ciljnim grupama – opremanje prostora i savetovališta broj  javne nabavke – JN OU 26-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Infrastrukturni radovi i usluge za potrebe stambenog objekta – zgrada za izbegla i raseljena lica, razvrstano u dve partije – razvrstano u dve partije – JN GU 65-R /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE PARTIJA 2

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA PARTIJA 2

ODLUKA O OBUSTAVI

ODLUKA O DODELI

ODLUKA O DODELI 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PARTIJA 2

Javne nabavke sportskih rekvizita za postavljanje na terenu iza Ustanove Sportski centar Bor – JN OU 23 -D /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka dobara – Separisana kamena drobina granulacije 4 do 8 za posipanje lokalnih i nekategorisanih puteva – JN OU 27-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka radova na tekućem održavanju podova OŠ „Đura Jakšić“ Veliki Krivelj – područno odeljenje Bučje – JN OU 23-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Materijali za posebne namene-nabavka soli za zimsko održavanje puteva JN OU 12-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Protivgradne rakete – redni broj javne nabavke JN BFRP 1-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Izrade  Projektno – tehničke  dokumentacije  za izgradnju puta  Donja Bela Reka – Pojate na teritoriji grada Bora – JN OU 25 – U/2018 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Tekuće održavanje parka za decu kod Doma kulture u Boru – JN OU 56-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Zimsko održavanje puteva na teritoriji grada Bora – JN OU 20-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – nabavka radova Sanacija dečijeg igrališta sa sportskim rekvizitima na III km – broj javne nabavke – JN OU 31-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

​Tekuće popravke i održavanje žičare na Crnom Vrhu kod Bor​a JN OU 19 – R /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN OU 11-D/2018 – Računari za nagrađivanje učenika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na farbanju metalnih ograda i stubova na platou i oko parka Doma kulture u Boru kao i oko Ustanove Sportski centar u Boru a u skladu sa datom specifikacijom – predmerom – JN OU 37-R 2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN OU 11-D/2018 – Računari za nagrađivanje učenika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN OU 26-U/2018 usluge javnih pratilaca

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Organizovanje studijskih putovanja, poseta sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti poljoprivrede Broj javne nabavke JN BFRP 1-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Tekuće održavanje platoa ispred škole OŠ „Đura Jakšić“ Veliki Krivelj – područno odeljenje Bučje – JN OU 39-R/2018

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na zameni spoljne stolarije na objektu Predškolske ustanove „Bambi“ – Obdanište „Dečija Radost“ u Boru, a prema datom Predmetu potrebnih radova i skica (šeme) opisano i dato u delu – Tehnička specifikacija – redni broj javne nabavke – JN OU 64-R /2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN OU 17-D/2018 – Rekviziti za dečija igrališta

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Rekonstrukcija sekundarne toplovodne mreže Predškolske ustanove „Bambi“ – obdanište Bambi sa projektnom dokumentacijom – JN OU 17-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Investiciono održavanje dvorane sa binom u Domu kulture MZ Gornjane – JN OU 15-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Investiciono održavanje fasade Doma kulture MZ Gornjane – JN OU 49-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na stvaranju uslova za poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, sa odgovarajućom projektno-tehničkom dokumentacijom – JN PO 3-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Čišćenje mulja u akumulaciji jezera ispred Lazareve pećine u skladu sa Elaboratom sanacije jezera ispred Lazareve pećine – red.br. JN FZŽS 3-R /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Nabavka štampanih karata i pratećih obrazaca za ugovoreni linijski autobuski prevoz (gradski i prigradski) na teritoriji grada Bora – JN OU 4 -D /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Zamena ograda predškolske ustanove „Bambi“ – JN OU 27-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Zamena ograde OŠ „3. Oktobar“ u Boru – JN OU 57-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Usluge pružanja podrške različitim kulturnim, edukativnim, muzičkim i sportskim događajima (aktivnosti podrške organizovanja i realizovanja različitih kulturnih, edukativnih, muzičkih i sportskih događaja – redni broj javne nabavke: JN OU 62 -U /2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Usluge na unapređenju kulturnih, sportskih i drugih sadržaja za mlade u sklopu Nedelje mladih (organizacija manifestacije Borsko omladinsko leto, organizovanje međunarodnog dana mladih – niz događaja u sklopu manifestacije) – redni broj javne nabavke: JN OU 60 -U /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Sanacija sportskih terena OŠ Dušan Radović Bor, red.br. javne nabavke: JN OU 29-R/2018 , oblikovano u dve partije:

Partija 1) Sanacija sportskog terena OŠ Dušan Radović, Bor

Partija 2) Sanacija košarkaškog igrališta OŠ Dušan Radović, Bor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU P1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU P2

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

Zamena ograda Mašinsko elektrotehničke škole i Gimnazije „Bora Stanković“ – JN OU 59-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Nabavka kancelarijskog materijala JN OU 2 -D /2018 – podeljeno po partijama, i to:

– Partija 1) Kancelarijski materijal za potrebe Gradske uprave grada Bora

– Partija 2) Kancelarijski materijal za potrebe Kancelarije za mlade

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Zamena ograde Ekonomsko trgovinske škole i Tehničke škole – JN OU 58-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Oprema za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Metalurg – red.br. JN FZŽS 2-D /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Čišćenje mulja u akumulaciji jezera ispred Lazareve pećine u skladu sa Elaboratom sanacije jezera ispred Lazareve pećine br. 33 od 05.04.2016. godine – red.br. JN FŽZS 3-R /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Projektna dokumentacija – Idejno rešenje i Idejnog projekta sanacije i modernizacije dela vodovodnog sistema na teritoriji opštine Bor JN OU 43-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za usluge – Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju celokupnog objekta Opšte bolnice Bor – sa projektom izvedenog stanja – JN PO 4-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI 2

PITANJA I ODGOVORI 3

PITANJA I ODGOVORI 4

PITANJA I ODGOVORI 5

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Tekuće održavanje fasade objekta Tehničke škole Bor – JN OU 60 – R /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Čišćenje mulja u akumulaciji jezera ispred Lazareve pećine u skladu sa Elaboratom sanacije jezera ispred Lazareve pećine br. 33 od 05.04.2016.godine – red.br. JN FZŽS 3- R /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Tekuće održavanje podova OŠ „Đura Jakšić“ Veliki Krivelj – područno odeljenje Bučje – JN OU 23-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Otvoreni postupak javne nabavke usluga – Izrada projektno tehničke dokumenatcije za sanaciju klizišta na putu Šarbanovac – Šarbanovac Timok – redni broj javne nabavke – JN OU 44-U /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN PO 4-R/2018 – Asfaltiranje, po partijama i to:

  1) Asfaltiranje ulica u gradu

  2) Asfaltiranje parkinga i ivičnjaka

  3) Asfaltiranje ulica i puteva po selima

  4) Asfaltiranje nekategorisanih ulica na III km

  5) Asfaltiranje parkinga u ulici Đ.A. Kuna

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5

Paketi za đake prvake broj  javne nabavke – JN OU 21-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Servisiranje i održavanje vozila marke ŠKODA u garantnom roku broj  javne nabavke – JN OU 41-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prostora: Uređenje parka kod Studentskog doma – JN OU 35-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

PITANJA I ODGOVORI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na investicionom održavanju krova Doma kulture – prostorije Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru: JN  OU 47-R /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Udžbenici od prvog do četvrtog razreda broj  javne nabavke: JN OU 22-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

–  ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku

na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata – Stolarija u pravobranilaštvu – JN OU 54-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Zamena stolarije Doma kulture – prostorije Muzeja rudarstva i metalurgije – JN OU 42-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Tekuće održavanje ulica i lokalnih puteva u seoskim mesnim zajednicama – JN OU 41-R/2017.

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

Investiciono održavanje krova fiskulturne sale OŠ „Đura Jakšić“ Krivelj,  JN OU 46-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Sanacija sportskih terena OŠ „Dušan Radović“ Bor, red.br. javne nabavke: JN OU 29-R/2018 , oblikovano u dve partije: Partija

1) Sanacija sportskog terena OŠ “Dušan Radović“ Bor Partija

2) Sanacija košarkaškog igrališta OŠ “Dušan Radović“ Bor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

Monitoring pijaće vode sa javnih česmi broj  javne nabavke JN OU 20-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Specijalizovane usluge stručnog nadzora-hidrogradnja – JN OU 39-U/2018. Ponovljeni postupak.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Specijalizovane usluge stručnog nadzora – niskogradnja – JN OU 37-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju fiskulturne sale u OŠ „Stanoje Miljković“ u Brestovcu,  JN OU 40-U/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

IZMENA  I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke – redni broj : JN OU  16 – R /2018 -radovi na završetku izgradnje vodovodne mreže MZ „Luka“ selo Luka – Opština Bor sa ozakonjenjem

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javne  nabavke radova  u  otvorenom postupku –  redni broj : JN  OU 32-R /2018  – Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u reonu „Čoka Relji“ MZ Brestovac, opštine Bor u skladu sa predmerom potrebnih radova. 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORIKomisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Bor – broj javne nabavke – JN FZŽS  1-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Rekonstrukcija lokala u ulici D.R.Bobija  u cilju formiranja funkcionalne celine za predškolsko obrazovanje u Boru broj  javne nabavke – JN OU 38-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA I DOPUNA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Rekonstrukcija lokala u ulici D.R.Bobija  u cilju formiranja funkcionalne celine za predškolsko obrazovanje u Boru broj  javne nabavke – JN OU 38-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Radovi na tekućem održavanju fasade OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru – redni broj: JN OU 43 – R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke redni broj: JN FZŽS 2-U /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na tekućim popravkama i održavanju putne mreže, po partiji:

1) Redovno održavanje semafora – JN OU 6-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Završni radovi na sportskim terenima MZ Zlot broj  javne nabavke – JN OU 26-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Investiciono održavanje krova Doma kulture MZ Gornjane – JN OU 50-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Objavljivanje i oglašavanje u elektronskim medijima broj  javne nabavke JN OU 14-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Specijalizovane usluge stručnog nadzora – hidrogradnja – JN OU 39-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Specijalizovane usluge stručnog nadzora-niskogradnja – JN OU 37-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata – Stolarija u pravobranilaštvu – JN OU 54-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI JN

Javna nabavka male vrednosti Zamena stolarije Doma kulture – prostorije Muzeja rudarstva i metalurgije – JN OU 42-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI JN

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Oglašavanje javnog uvida za urbanističke planove u dnevnom listu i u elektronskim medijima oblikovano u dve partije:

Partija 1 Oglašavanje javnog uvida za urbanističke planove u dnevnom listu

Partija 2 Oglašavanje javnog uvida za urbanističke planove u elektronskim medijima

Broj  javne nabavke JN OU 19-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Krpljenje udarnih rupa na ulicama u gradu i opštinskim putevima – JN OU 5-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke– nabavka usluge- Geodetske usluge, oblikovano u sedam partija i to:

Partija 1: Geodetske usluge za ozakonjenje za sprovođenje urbanističkih i prostornih planova Partija 2:  Geodetske usluge za Projekat: Projektno tehnička dokumentacija za povezivanje domaćinstava i ostalih objekata na izvedeni fekalni kanalizacioni sistem MZ Krivelj

Partija 3: Geodetske usluge za Projekat: Projektno tehnička dokumentacija za izdavanje građevinskih dozvola i izvođenje radova i izdavanje lokacijskih uslova za vodosnabdevanje MZ Bučje

Partija 4: Geodetske usluge za Projekat: Završetak izgradnje vodovodne mreže MZ Luka sa ozakonjenjem

Partija 5:  Geodetske usluge za preparcelaciju

Partija 6: Geodetske usluge za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

Partija 7: Geodetske usluge – Usluge geometara – obeležavanje,  preparcelacija – Upravljanje građevinskim zemljištem

broj  javne nabavke – JN OU 8-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Javna nabavka male vrednosti – JN FZŽS 1-D/2018 – sadnice  cveće –

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo, oblikovano u dve partije:

Partija 1 Hrana

Partija 2 Pića

Redni broj:  JN PO 1-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 shodno članu 36.stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama nabavka usluge održavanja Informacionog sistema lokalne poreske administracije ( IS LPA)  – redni broj javne nabavke: JN OU 5-U /2018 –

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

PREGOVARAČKI POSTUPAK

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JN SO 1-U/2018     – Prenos sednica Skupštine opštine Bor na televiziji i radiju, za ugovoreni period od godinu dana – redni broj javne nabavke – JN SO 1- U /2018

Javna nabavka male vrednosti – usluge

Izrada projektno tehničke dokumentacije, po partijama:

 • Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta Doma kulture u Brestovcu

      2)   Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Sportsko-rekreacionog centra «Savača» – JN PO 3-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka male vrednosti – Usluge uklanjanja nelegalnih objekata (manjih montažnih,pomoćnih i drugih građevinskih objekata i školjki automobila) i usluge iseljenja bespravno useljenih lica, na teritoriji opštine Bor, podeljeno u dve partije – redni broj javne nabavke – JN OU 7- U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 1 

Tekuće popravke i održavanje putne mreže, po partiji:

1) Redovno održavanje semafora, JN OU 6-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA NABAVKE

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Javna nabavka male vrednosti – Pogonsko gorivo i ulja za službena vozila Opštinske uprave Bor – redni br. javne nabavke:JN OU 8-D /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Javna nabavke male vrednosti – nabavka usluge

Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj, oblikovano u pet partija i to:

Partija 1: Servisiranje i održavanje vozila marke OPEL

Partija 2: Servisiranje i održavanje vozila marke CHEVROLET

Partija 3 :Servisiranje i održavanje vozila marke IVECO minibus

Partija 4:Servisiranje i održavanje vozila marke ŠKODA

Partija 5: Materijal za tekuće popravke i održavanje vozila

broj  javne nabavke – JN OU 9-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Usluge – Specijalizovane usluge stručnog nadzora-elektro radovi – JN OU 38-U/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti Objavljivanje oglasa, konkursa i sl. u štampanim medijima broj  javne nabavke JN OU 18-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 shodno članu 36.stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama  – usluga održavanja računovostvenog softvera –  redni broj javne nabavke: JN OU 4-U /2018

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke usluga Izrada i emitovanje emisija i ostalih medijskih sadržaja (priloga,reportaža,gostovanja, kao i ostalih medijskih sadržaja..) , u kojima će Organi opštine Bor ( Predsednik opštine, zamenik predsednika opštine,članovi opštinskog veća), pomoćnici predsednika opštine Bor, članovi kabineta predsednika opštine Bor, kao i druga lica po nalogu predsednika opštine Bor, na televiziji, obaveštavati građanstvo opštine Bor i širu javnost o svojim aktivnostima, planovima i namerama (za ugovoreni period od godinu dana) – red. br. javne nabavke: JN PO 1-U /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na održavanju javne rasvete – JN OU 10-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI OGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti građevinski materijal za interno raseljena lica broj  javne nabavke JN OU 10-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Toneri, kertridži, riboni i sl.za štampače i fotokopir aparate u OU Bor
– Oznaka i naziv iz Opšteg rečnika nabavke (ORN) :230125110-toner za laserske štampače i telefaks mašine, 30125120-toner za fotokopir aparate

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Predmet javne nabavke je usluga održavanja informacionog sistema Hermes („Hermes“ – pisarnica sa organima rešavanja) za potrebe Opštinske uprave Bor za period do kraja tekuće godine – redni broj javne nabavke: JN OU 32-U/2018

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Usluge – Izrada projektno tehničke dokumentacije, po partijama:
1) Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta Doma kulture u Brestovcu
2) Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Sportsko-rekreacionog centra «Savača» – JN PO 3-U/2018

POZIV ZA PODNOĐENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – Reprezentacija (ugostiteljske usluge i usluge smeštaja gostiju) , podeljeno u dve partije: partija 1) Reprezentacija (ugostiteljske usluge) i partija 2) Smeštaj gostiju , redni broj javne nabavke – JN PO 2-U /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Otvoreni postupak javne nabavke usluga – Prenos sednica Skupštine opštine Bor na televiziji i radiju – redni broj javne nabavke – JN SO 1- U /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti Usluge na održavanju programa za potrebe OU Bor – Odeljenje za planiranje i razvoj – JN OU 6-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA redni broj javne nabavke : JN OU 3-D /2018

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na održavanju atmosferske kanalizacije – JN OU 8-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka usluga – JN OU 32-U/2018 PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Toneri, kertridži, riboni i sl.za štampače i fotokopir aparate u OU Bor broj  javne nabavke JN OU 1-D/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 Usluge za električnu energiju – javna rasveta – JN OU 13-D/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

Otvoreni postupak javne nabavke redni broj:  JN OU 16 – U /2018

 – usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za vodosnadbevanja i fekalnu kanalizaciju razvrstana u šest partija

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na održavanju javnih česmi i fontana – JN OU 11-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O IZMENI UGOVORA o javnoj nabavci dobara – Električna energija – javna rasveta u opštini Bor –  JN OU 13-D/2017.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 

 Osiguranja vozila- redni broj  javne nabavke – JN OU 3-U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti –  redni broj : JN  SO 1-D /2018  –  KANCELARIJSKI MATERIJAL  – oblikovano po partijama

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Tekuće popravke i održavanje putne mreže, po partijama – JN OU 6-R/2018 i

to:

1) Redovno održavanje semafora,

2) Održavanje horizontalne signalizacije u gradu i na opštinskim putevima,

3) Održavanje vertikalne signalizacije u gradu i na opštinskim putevima, prema tehničkoj specifikaciji Naručioca – JN OU 6-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA, PARTIJE 2 I 3

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA, PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 3)

 

 

 

Radovi na tekućem održavanju objekta TS za potrebe omladinskog saveza – JN PO 5-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na održavanju betonskih staza i stepeništa – JN OU 7-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na montaži i demontaži oglasnih tabli – JN OU 21-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Izmenu konkursne dokumentacije za radove na tekućem održavanju objekta TS za potrebe omladinskog saveza – JN PO 5-R/2018 i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Radovi na letnjem održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva – JN OU 9-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obustava postupka javne nabavke za nabavku usluga, po partiji 2) Izrada plana zaštite od požara opštine Bor

PITANJA I ODGOVORI

Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka radova Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji objekta za privremeni smeštaj pasa lutalica broj  javne nabavke – JN PO 2-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku

na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Javna nabavka male vrednosti – Osiguranje imovine (građevinskih objekata i opreme) za period trajanja ugovorene usluge od 24 (dvadeset četiri) meseci – red.br. JN OU 2 – U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Osiguranje imovine (građevinskih objekata i opreme) za period trajanja ugovorene usluge od 24 (dvadeset četiri) meseci – red.br. JN OU 2 – U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

Otvoreni postupak javne nabavke usluge – redni broj javne nabavke : JN OU 1 – U /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PUBLIC INVITATION TO TENDER

PITANJA I ODGOVORI

IZMENA I DOPUNA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Zamena javne rasvete sa led sijalicama JN PO 1-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI

Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI

Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI

 Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI

Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

ODLUKA O IZMENI UGOVORA II

Javna nabavka male vrednosti:

1) Izrada procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

2) Izrada plana zaštite od požara opštine Bor – JN OU 9-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

Izmena  ugovora o javnoj nabavci radova na krpljenju udarnih rupa na ulicama u gradu i opštinskim putevima

– JN OU 6-R/2017.

Javna nabavka male vrednosti Novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica broj  javne nabavke JN BFPP 2-D/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javnu nabavka male vrednosti – Nabavka usluga fiksne telefonije za period trajanja ugovorene usluge od 24 (dvadeset četiri) meseca – red.br. JN OU 1- U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Javna nabavka male vrednosti – redni broj javne nabavke : JN OU 20-U /2017 usluge informisanja javnosti putem elektronskih medija-televizija (promotivni spotovi i TV emisije koje promovišu bezbednost saobraćaja)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Javna nabavka male vrednosti nabavka usluge – Projektno tehnička dokumentacija za izvođenje radova na rekonstrukciji i invensticionom održavanju Opšte bolnice Bor

redni broj  javne nabavke – JN PO 3-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka male vrednosti – Kupovina 4 (četiri) nova putnička vozila za potrebe Saveta za bezbednost saobraćaja – JN OU 9 -D /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – redni broj javne nabavke : JN OU 21-D /2017 – nabavka i ugradnja stranica na autobuskim stajalištima u gradu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti nabavka usluge – Usluga revizije glavnog projekta sanacije i remedijacije postojeće gradske deponije u Boru-redni broj  javne nabavke – JN FZŽS 3-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku

na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka u otvorenom postupku nabavka usluge – Projektno tehnička dokumentacija za povezivanje domaćinstava i ostalih objekata na izvedeni fekalni kanalizacioni sistem MZ Krivelj- redni broj  javne nabavke – JN OU 23-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku

na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Javna nabavka male vrednosti – Klupe za sedenje – JN OU 20 -D /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti nabavka stubnih kanti za otpad – redni broj javne nabavke – JN PO 1-D /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN OU 38-U/2017-usluge-Projektno tehnička dokumentacija za uređenje zemljišta, po partijama i to:

1) Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prostora: Uređenje parka kod Studentskog doma;

2) Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prostora: Prostor između Zelenog bulevara, ulice 9. brigade, ulice Timočke divizije i srednjih škola na IV kilometru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova JN OU 11-P/2017

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Otvoreni postupak javne nabavke usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za izvođenje radova i izdavanje lokacijskih uslova za vodosnadbevanje MZ Bučje – redni broj javne nabavke JN OU 16 – U /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka usluge Usluge socijalne zaštite –Usluga dnevnog boravka za decu  sa smetnjama u razvoju

broj  javne nabavke -JN OU 12-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka male vrednosti Novogodišnja dekoracija grada – JN OU 21-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Javne nabavke usluga u otvorenom postupku – redni broj : JN OU 18 – U/2017 – Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola i izvođenje radova i izdavanje lokacijskih uslova vodosnabdevanje MZ Metovnica

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku 

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE JN OU 28- P/2017 – Radovi na tekućem održavanju poda i platoa OŠ Đura Jakšić Krivelj – Bučje

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Tekuće popravke i održavanje školske ograde osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Opštini Bor – broj javne nabavke – JN OU 44-R/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN OU 6-D/2017 – Računarska oprema (računari, štampači, skeneri…) i tekuće popravke i održavanje računarske i elektronske opreme (rezervni delovi)  za OU Bor I KZM       

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN OU 37-U/2017 – usluge – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade školske radionice Mašinsko-elektrotehničke škole.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI   1 i 2 komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Odluka o obustavi postupka javne nabavke u otvorenom postupku redni broj: JN OU 28-P/2017

Javne nabavke radova u otvorenom postupku – redni broj : JN OU 36 – R /2017 – -kapitalno održavanje vodovoda (Projekat:investiciono ulaganje za krak vodovodne mreže prema reonu «Vašarište» vodosnabdevanje naselja «Rudine» MZ Brestovac)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na vodovodnoj mreži sa projektom izvedenog stanja MZ Luka JN OU 17-R/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O DODELI UGOVORA u otvorenom postupku javne nabavke – JN OU 24-P/2017

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku javne nabavke JN FZŽS 18-P / 2017 – Radovi na investicionom održavanju krova zgrade Doma kulture u MZ Gornjane

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN OU 35-U/2017 – usluge – Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju pet lokala u ulici D. R. Bobija na kp.br.3284/10 KO Bor 1, u cilju formiranja funkcionalne celine za predškolsko obrazovanje u Boru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Građevinski materijal za interno raseljena lica broj  javne nabavke JN OU 10-D/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Toneri, ketridži i riboni za štampače i fotokopir aparate

Izmena konkursne dokumentacije za radove- Zimsko održavanje puteva na teritoriji opštine Bor – JN OU 24-R/2017

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Tekuće popravke i održavanje žičare na Crnom Vrhu – redni broj :  JN OU 36-U /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora JN OU 42-P/2017 – Izvođenje radova na izgradnji objekta za privremeni smeštaj pasa lutalica

Odluka o dodeli ugovora za radove na investicionom održavanju stolarije na objektu PU «Bambi»-Obdanište «Boško  JN FZŽS 17-R/2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara –  Parkovski rekviziti (ljuljaške, tobogani, vrteške…)-JN OU 18-D/2017.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Investiciono održavanje grejanja (kotao) u osnovnoj školi u MZ Oštrelj u Opštini Bor

Broj javne nabavke – JN FZŽS 15-R/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka od dodeli ugovora -JH OU 19-I /2017

Zamena signalizacije, po partijama i to: 1) Vertikalna signalizacija-saobraćajni znaci,  2) Oprema za javnu bezbednost-zamena semaforske signalizacije sa projektom – JN OU 43-R/2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN OU 45-R/2017-Farbanje stubova javne rasvete.

Odluka o dodeli ugovora JN OU 19 -R / 2017 – Izgradnja toplovodne mreže u ulici 7. jula br 3, 5 i 9

Odluka o dodeli ugovora za JN OU 18-D/2017– Parkovski rekviziti (ljuljaške, tobogani, vrteške…).

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN FZŽS 11-R/2017 – Radovi na investicionom održavanju krova OŠ «Dušan Radović» Luka

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN OU 5-D/2017

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Računari za nagrađivanje učenika, broj  javne nabavke JN OU 14-D/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Materijali za posebne namene-nabavka soli za zimsko održavanje puteva, JN OU 12-D/2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU. Predmet javne nabavke kompjuterski softver  JN OU 7 -D /2017

Izmena konkursne dokumentacije za radove- Zamena signalizacije, po partijama i to: 1) Vertikalna signalizacija-saobraćajni znaci,  2) Oprema za javnu bezbednost-zamena semaforske signalizacije sa projektom – JN OU 43-R/2017.

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti JN OU 45-P/2017

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Usluge interneta. Redni broj  JN OU 25-U/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Reprezentacija i pokloni oblikovano po partijama, redni broj javne nabavke – JN PO 1-D /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – redni broj JN OU 26-U /2017 –  Usluge mobilne telefonije za potrebe Opštinske uprave Bor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 • Obaveštenje o obustavi postupka za radove na tekućim popravkama i održavanju putne mreže opštine, po partijama i to za: Partiju 1) Redovno održavanje semafora – JN OU 7-R/2017-ponovljeni postupak.

    KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 

ODLUKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 •  
 • Tekuće popravke i održavanje u prostorijama svlačionice na sportskim terenima MZ Zlot
  Redni broj javne nabavke: JN OU 8-R/2016

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Radovi na tekućim popravkama i održavanju prostorija zgrade Opštinske uprave Bor
  Redni broj javne nabavke: JN OU 2-R/2016

 

PITANJA I ODGOVORI – 03.08.2016.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Nabavka štampanih karata i pratećih obrazaca za ugovoreni linijski autobuski prevoz (gradski i prigradski) na teritoriji opštine Bor za period do kraja tekuće godine
  Redni broj javne nabavke: JN OU 5-D/2016.

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Nabavka usluge u ponovljenom postupku – Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj
  Broj javne nabavke: JN OU 8-U/2016

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Investiciono održavanje prostorija bioskopa u MZ ZLOT
  Redni broj javne nabavke: JH OU 6-P/2016

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 • Investiciono održavanje sanitarnih prostorija u OŠ „3. oktobar“ Bor
  Redni broj javne nabavke: JH OU 3-P/2016

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 • Objavljivanje oglasa, konkursa i slično, u štampanim medijima (dnevni list) za period do kraja tekuće godine
  Redni broj: JN OU 25-U/2016

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 • Investiciono održavanje (zamena) stolarije u OŠ „Vuk Karadžić“ – područno odeljenje u Slatini i vrtiću „Dečija radost“ u Boru
  Redni broj: JN FZŽS 3-R/2016

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

PITANJA I ODGOVORI 15.07.2016.

 

PITANJA I ODGOVORI

 

 • Investiciono održavanje fasada – Gimnazija „Bora Stanković“ Bor i Mašinsko elektrotehnička škola Bor radi povećanja energetske efikasnosti
  Redni broj javne nabavke: JN FZŽS 2-R/2016

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – 01.08.2016

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

 

PITANJA I ODGOVORI – 27.07.2016.

 

PITANJA I ODGOVORI – 21.07.2016.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 • Plan generalne regulacije za gradsko područje Bora – redni broj JN OU 14-U/2016

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

 • Otvoreni postupak javne nabavke usluga – Objavljivanje i oglašavanje u elektronskim medijima – nateleviziji , sukcesivno do kraja tekuće godine – redni broj: JN OU 19-U /2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 • Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – redni broj  JN PO 1-U /2016- reprezentacija (ugostiteljske usluge, smeštaj)-2 partije

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA                    POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE