Radovi na letnjem održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva – JN OU 9-R/2018.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obustava postupka javne nabavke za nabavku usluga, po partiji 2) Izrada plana zaštite od požara opštine Bor

 

Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka radova Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji objekta za privremeni smeštaj pasa lutalica broj  javne nabavke – JN PO 2-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku

na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

 

Javna nabavka male vrednosti – Osiguranje imovine (građevinskih objekata i opreme) za period trajanja ugovorene usluge od 24 (dvadeset četiri) meseci – red.br. JN OU 2 – U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Osiguranje imovine (građevinskih objekata i opreme) za period trajanja ugovorene usluge od 24 (dvadeset četiri) meseci – red.br. JN OU 2 – U/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

Otvoreni postupak javne nabavke usluge – redni broj javne nabavke : JN OU 1 – U /2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PUBLIC INVITATION TO TENDER

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Zamena javne rasvete sa led sijalicama JN PO 1-R/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

Javna nabavka male vrednosti:

1) Izrada procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

2) Izrada plana zaštite od požara opštine Bor – JN OU 9-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

Izmena  ugovora o javnoj nabavci radova na krpljenju udarnih rupa na ulicama u gradu i opštinskim putevima

– JN OU 6-R/2017.

Javna nabavka male vrednosti Novogodišnji paketići za decu iz socijalno ugroženih porodica broj  javne nabavke JN BFPP 2-D/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javnu nabavka male vrednosti – Nabavka usluga fiksne telefonije za period trajanja ugovorene usluge od 24 (dvadeset četiri) meseca – red.br. JN OU 1- U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Javna nabavka male vrednosti – redni broj javne nabavke : JN OU 20-U /2017 usluge informisanja javnosti putem elektronskih medija-televizija (promotivni spotovi i TV emisije koje promovišu bezbednost saobraćaja)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Javna nabavka male vrednosti nabavka usluge – Projektno tehnička dokumentacija za izvođenje radova na rekonstrukciji i invensticionom održavanju Opšte bolnice Bor

redni broj  javne nabavke – JN PO 3-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka male vrednosti – Kupovina 4 (četiri) nova putnička vozila za potrebe Saveta za bezbednost saobraćaja – JN OU 9 -D /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – redni broj javne nabavke : JN OU 21-D /2017 – nabavka i ugradnja stranica na autobuskim stajalištima u gradu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti nabavka usluge – Usluga revizije glavnog projekta sanacije i remedijacije postojeće gradske deponije u Boru-redni broj  javne nabavke – JN FZŽS 3-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku

na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA

Javna nabavka u otvorenom postupku nabavka usluge – Projektno tehnička dokumentacija za povezivanje domaćinstava i ostalih objekata na izvedeni fekalni kanalizacioni sistem MZ Krivelj- redni broj  javne nabavke – JN OU 23-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI  Komisije za javnu nabavku

na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Javna nabavka male vrednosti – Klupe za sedenje – JN OU 20 -D /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti nabavka stubnih kanti za otpad – redni broj javne nabavke – JN PO 1-D /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN OU 38-U/2017-usluge-Projektno tehnička dokumentacija za uređenje zemljišta, po partijama i to:

1) Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prostora: Uređenje parka kod Studentskog doma;

2) Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prostora: Prostor između Zelenog bulevara, ulice 9. brigade, ulice Timočke divizije i srednjih škola na IV kilometru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova JN OU 11-P/2017

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

Otvoreni postupak javne nabavke usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola i dozvola za izvođenje radova i izdavanje lokacijskih uslova za vodosnadbevanje MZ Bučje – redni broj javne nabavke JN OU 16 – U /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka u otvorenom postupku – nabavka usluge Usluge socijalne zaštite –Usluga dnevnog boravka za decu  sa smetnjama u razvoju

broj  javne nabavke -JN OU 12-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Javna nabavka male vrednosti Novogodišnja dekoracija grada – JN OU 21-U/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Javne nabavke usluga u otvorenom postupku – redni broj : JN OU 18 – U/2017 – Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola i izvođenje radova i izdavanje lokacijskih uslova vodosnabdevanje MZ Metovnica

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI Komisije za javnu nabavku 

 na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE JN OU 28- P/2017 – Radovi na tekućem održavanju poda i platoa OŠ Đura Jakšić Krivelj – Bučje

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Tekuće popravke i održavanje školske ograde osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Opštini Bor – broj javne nabavke – JN OU 44-R/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN OU 6-D/2017 – Računarska oprema (računari, štampači, skeneri…) i tekuće popravke i održavanje računarske i elektronske opreme (rezervni delovi)  za OU Bor I KZM       

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

PITANJA I ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN OU 37-U/2017 – usluge – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade školske radionice Mašinsko-elektrotehničke škole.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI 

    Komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

ODGOVORI   1 i 2 komisije za javnu nabavku na postavljena pitanja potencijalnih ponuđača

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Odluka o obustavi postupka javne nabavke u otvorenom postupku redni broj: JN OU 28-P/2017

Javne nabavke radova u otvorenom postupku – redni broj : JN OU 36 – R /2017 – -kapitalno održavanje vodovoda (Projekat:investiciono ulaganje za krak vodovodne mreže prema reonu «Vašarište» vodosnabdevanje naselja «Rudine» MZ Brestovac)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Radovi na vodovodnoj mreži sa projektom izvedenog stanja MZ Luka JN OU 17-R/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O DODELI UGOVORA u otvorenom postupku javne nabavke – JN OU 24-P/2017

Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku javne nabavke JN FZŽS 18-P / 2017 – Radovi na investicionom održavanju krova zgrade Doma kulture u MZ Gornjane

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN OU 35-U/2017 – usluge – Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju pet lokala u ulici D. R. Bobija na kp.br.3284/10 KO Bor 1, u cilju formiranja funkcionalne celine za predškolsko obrazovanje u Boru

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Građevinski materijal za interno raseljena lica broj  javne nabavke JN OU 10-D/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Toneri, ketridži i riboni za štampače i fotokopir aparate

Izmena konkursne dokumentacije za radove- Zimsko održavanje puteva na teritoriji opštine Bor – JN OU 24-R/2017

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Tekuće popravke i održavanje žičare na Crnom Vrhu – redni broj :  JN OU 36-U /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora JN OU 42-P/2017 – Izvođenje radova na izgradnji objekta za privremeni smeštaj pasa lutalica

Odluka o dodeli ugovora za radove na investicionom održavanju stolarije na objektu PU «Bambi»-Obdanište «Boško  JN FZŽS 17-R/2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara –  Parkovski rekviziti (ljuljaške, tobogani, vrteške…)-JN OU 18-D/2017.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Investiciono održavanje grejanja (kotao) u osnovnoj školi u MZ Oštrelj u Opštini Bor

Broj javne nabavke – JN FZŽS 15-R/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka od dodeli ugovora -JH OU 19-I /2017

Zamena signalizacije, po partijama i to: 1) Vertikalna signalizacija-saobraćajni znaci,  2) Oprema za javnu bezbednost-zamena semaforske signalizacije sa projektom – JN OU 43-R/2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN OU 45-R/2017-Farbanje stubova javne rasvete.

Odluka o dodeli ugovora JN OU 19 -R / 2017 – Izgradnja toplovodne mreže u ulici 7. jula br 3, 5 i 9

Odluka o dodeli ugovora za JN OU 18-D/2017– Parkovski rekviziti (ljuljaške, tobogani, vrteške…).

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN FZŽS 11-R/2017 – Radovi na investicionom održavanju krova OŠ «Dušan Radović» Luka

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JN OU 5-D/2017

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Računari za nagrađivanje učenika, broj  javne nabavke JN OU 14-D/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Poziv i konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Materijali za posebne namene-nabavka soli za zimsko održavanje puteva, JN OU 12-D/2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU. Predmet javne nabavke kompjuterski softver  JN OU 7 -D /2017

Izmena konkursne dokumentacije za radove- Zamena signalizacije, po partijama i to: 1) Vertikalna signalizacija-saobraćajni znaci,  2) Oprema za javnu bezbednost-zamena semaforske signalizacije sa projektom – JN OU 43-R/2017.

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti JN OU 45-P/2017

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Usluge interneta. Redni broj  JN OU 25-U/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Reprezentacija i pokloni oblikovano po partijama, redni broj javne nabavke – JN PO 1-D /2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti – redni broj JN OU 26-U /2017 –  Usluge mobilne telefonije za potrebe Opštinske uprave Bor

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 • Obaveštenje o obustavi postupka za radove na tekućim popravkama i održavanju putne mreže opštine, po partijama i to za: Partiju 1) Redovno održavanje semafora – JN OU 7-R/2017-ponovljeni postupak.

    KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 

ODLUKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 • Tekuće popravke i održavanje u prostorijama svlačionice na sportskim terenima MZ Zlot
  Redni broj javne nabavke: JN OU 8-R/2016

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


 • Radovi na tekućim popravkama i održavanju prostorija zgrade Opštinske uprave Bor
  Redni broj javne nabavke: JN OU 2-R/2016

 

PITANJA I ODGOVORI – 03.08.2016.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


 • Nabavka štampanih karata i pratećih obrazaca za ugovoreni linijski autobuski prevoz (gradski i prigradski) na teritoriji opštine Bor za period do kraja tekuće godine
  Redni broj javne nabavke: JN OU 5-D/2016.

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


 • Nabavka usluge u ponovljenom postupku – Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj
  Broj javne nabavke: JN OU 8-U/2016

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


 • Investiciono održavanje prostorija bioskopa u MZ ZLOT
  Redni broj javne nabavke: JH OU 6-P/2016

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA


 • Investiciono održavanje sanitarnih prostorija u OŠ „3. oktobar“ Bor
  Redni broj javne nabavke: JH OU 3-P/2016

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA


 • Objavljivanje oglasa, konkursa i slično, u štampanim medijima (dnevni list) za period do kraja tekuće godine
  Redni broj: JN OU 25-U/2016

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA


 • Investiciono održavanje (zamena) stolarije u OŠ „Vuk Karadžić“ – područno odeljenje u Slatini i vrtiću „Dečija radost“ u Boru
  Redni broj: JN FZŽS 3-R/2016

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

PITANJA I ODGOVORI 15.07.2016.

 

PITANJA I ODGOVORI


 • Investiciono održavanje fasada – Gimnazija „Bora Stanković“ Bor i Mašinsko elektrotehnička škola Bor radi povećanja energetske efikasnosti
  Redni broj javne nabavke: JN FZŽS 2-R/2016

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – 01.08.2016

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

 

PITANJA I ODGOVORI – 27.07.2016.

 

PITANJA I ODGOVORI – 21.07.2016.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


 • Plan generalne regulacije za gradsko područje Bora – redni broj JN OU 14-U/2016

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA


 • Otvoreni postupak javne nabavke usluga – Objavljivanje i oglašavanje u elektronskim medijima – nateleviziji , sukcesivno do kraja tekuće godine – redni broj: JN OU 19-U /2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 • Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – redni broj  JN PO 1-U /2016- reprezentacija (ugostiteljske usluge, smeštaj)-2 partije

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA                    POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE