– Javni poziv sportskim organizacijama na teritoriji opštine Bor za podnošenje predloga posebnih programa za 2018. godinu

Obrazac 4 – Predlog posebnog programa

Propratno pismo

Izjava da ne postoje prepreke

Obrazac 11 – Izjava o partnerstvu


– Rešenje o dodeli sredstava projekata u kulturi opštine Bor u 2018. godini


– Odluka o izboru projekata u kulturi opštine Bor u 2018. godini


Predlog za raspodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Bor za 2018 godinu.


Ispravka internog konkursa za popunjavanje radnih mesta od 30. 03. 2018.


Finansijski izveštaj o realizaciji projekta u oblasti javnog informisanja za sredstva odobrena po konkursu za 2017. godinu


– Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta 30. 03. 2018.


– Konačni predlog o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija za 2018. godinu

– Rang lista kategorisanih sportskih organizacija u 2018. godini

– Predlog za utvrđivanje rang liste kategorisanih sportskih organizacija u 2018. godini


– Izmena javnog obaveštenja sportskim organizacijama na teritoriji opštine Bor za podnošenje godišnjih programa za 2018. godinu

– Zaključak o produženju roka za analiziranje i ocenjivanje godišnjih programa sportskih organizacija za 2018. godinu


– Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bor za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2018. godinu


– Narativni izveštaji o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja za sredstva odobrena po konkursu za 2017. godinu


– Predlog za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Bor za finansiranje i sufinsansira programa i projekata od javnog interesa za 2018. godinu


– Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulture na teritoriji opštine Bor u 2018.godini

Obrasce za prijavu na Konkurs možete preuzeti ovde


– Javno obaveštenje sportskim organizacijama na teritoriji opštine Bor za podnošenje godišnjih programa za 2018. godinu

Obrazce za kategorizaciju od 1-6 možete preuzeti ovde

Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija, sa obrascima 1-2

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bor, sa obrascima od 1-11

Odluka o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za opštinu Bor

Odluka o utvrđivanju sportskih takmičenja od posebnog značaja za opštinu Bor

Odluka za koje potrebe i interese građana u oblasti sporta se raspisuje javno obaveštenje i poziv u opštini Bor za 2018. godinu, maksimalnom broju stipendija, visini stipendija i nagrada za postignute sportske rezultate 

Propratno pismo za realizaciju Godišnjih /Posebnih programa sportskih organizacija

Izjava da ne postoje prepreke


 

IZMENA JAVNOG POZIVA OPŠTINSKE UPRAVE BOR I NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA REALIZACIJU JAVNOG POZIVA PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2018 GODINI ZA JAVNI SEKTOR

– Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini

                  Zahtev za učešće u programu stručne prakse možete preuzeti ovde. 

– Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Bor za 2018. godinu

                  Obrasce možete preuzeti ovde.

– Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini Bor za 2018. godinu 

                 Obrasce možete preuzeti ovde.

– Konačna rang lista za dodelu stipendija za školsku 2017/2018 godinu

– Rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2017/2018. godinu

Konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih akademskih studija i studentima master akademskih studija u školskoj 2017/2018.godini

– Konkurs za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2017. godinu

– Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bor i oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bor

(Obrazac prijave na oglas)

– Konkurs – junice, ovce i sadnice voćaka i vinove loze

– Obrazac – nova oprema i mehanizacija za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane

– Obrazac – kupovina sadnica voćaka i vinove loze

– Obrazac – priplodnih ovaca

– Konkurs – 2017 ovčarstvo i ostalo

– Rešenje o izboru projekata i raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Bor za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini

Zapisnik o radu komisije sa predlogom za raspodelu sredstava – javno informisanje 2017

– Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji  opštine Bor za 2017. godinu, raspisanom 15.08.2017. godine

– Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja

– Odluka o izboru kandidata za sprovođenje programa stručne prakse

– Rešenje o odobrenim finansijskim sredstvima po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa

– Rešenje o imenovanju Stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja

– Obaveštenje o zatvaranju javnog poziva

– Predlog za raspodelu sredstava iz budžeta Opštine Bor za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2017. godinu

– OBRAZAC USKLAĐENOG FINANSIJSKOG PLANA PROJEKTA

– Rešenje o raspodeli sredstava za sport za period jul-decembar 2017.g

– Konačni predlog za raspodelu sredstava za sport za period jul decembar 2017.g.

– IZMENA JAVNOG POZIVA ZA REALIZACIJU STRUČNE PRAKSE

– JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2018. GODINU

– Obrazac zahteva – korišćenje bez naknade

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE BOR ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2017. GODINE

– Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

– JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2018. GODINU

– Obrazac zahteva – pravo prečeg zakupa – stočarstvo

– Obrazac zahteva – pravo prečeg zakupa – infrastruktura

– Obrazac – oprema za ribnjake

– Obrazac – kupovina sadnica voćaka i vinove loze

– KONKURS ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2017. GODINU

– Obrazac – edukacije

– Obrazac – oprema za pčelarstvo

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2017. GODINU

– Javni poziv lokalnog akcionog plana zapošljavanja

– JAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bor u 2017.g

– JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period JUL – DECEMBAR 2017.godine

– JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini Bor za 2017. godinu

– O   G   L   A   S ZA DAVANJE U ZAKUP SPORTSKOG OBJEKTA  U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOR JAVNIM NADMETANJEM

– INFORMISANJE – NARATIVNI IZVEŠTAJ ZA 2016.GODINU

– REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA za sufansiranje u oblasti sporta opštine Bor za period januar – jun 2017.godine

– KONAČNI PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufansiranje u oblasti sporta opštine Bor za period januar – jun 2017.godine

– USKLAĐENI FINANSIJSKI PLANOVI za sufansiranje u oblasti sporta opštine Bor za period januar – jun 2017.godine K1-K7

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufansiranje u oblasti sporta opštine Bor za period januar – jun 2017.godine

– Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku sufinansiranja u oblasti sporta opštine Bor

– Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta opštine Bor

Kunkurs za sport januar – jun 2017.godine – Rešenje

Kunkurs za sport januar – jun 2017.godine – dokumentacija

– PEŠENJE o utvrđivanju kalendara manifeszacija od posebnog interesa za opštinu Bor, za period januar-jun 2017

– Rešenje o dodeli stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– Konačna rang lista za dodelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– Rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA

– KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U SKOLSKOJ 2016/2017 GODINI

– OBRAZAC USKLAĐENOG FINANSIJSKOG PLANA PROJEKTA/PROGRAMA U SKLADU SA ODOBRENIM SREDSTVIMA PO REŠENJU ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2016.GOD.

– OBRAZAC USKLAĐENOG FINANSIJSKOG PLANA PROJEKTA/PROGRAMA U SKLADU SA ODOBRENIM SREDSTVIMA O REŠENJU ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2016.GOD. -ZA SAVEZ ZA ŠKOLSKI SPORT OPŠTINE BOR-

– REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE  SPORTA – JUL DECEMBAR 2016

– KONAČNI PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE  SPORTA – JUL DECEMBAR 2016

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE  SPORTA – JUL DECEMBAR 2016

– PRIJAVA NA KONKURS  ZA SUBVENCIONISANJE KUPOVINE SADNICA MEDONOSNIH VRSTA DRVEĆA

– KONKURS ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2016. GODINU

– JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2017. GODINU

– Z A H T E V za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na teritoriji Opštine Bor za 2017. godinu

– ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu uzgoja i držanja životinja, na teritoriji opštine Bor za 2017. godinu

– SPORT – konkurs, pravilnik o kategorizaciji i sufinansiranju i obrasci, kalendar manifestacija

– Konkurs – sadnice voćaka i vinove loze

– Obrazac – kupovina sadnica voćaka i vinove loze

– JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI

– NESUBVENCIONISANE DELATNOSTI – SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH

– JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2016. GODINI

– KRATAK OPIS PROJEKTA PO KONKURSU

– ZAPISNIK RADU KOMISIJE SA PREDLOGOM ZA RASPODELU SREDSTAVA

– REŠENJE O IZBORU PROJEKTA I RASPODELI STEDSTAVA

– FINANSIJSKI DEO IZVEŠTAJA

– NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

– REŠENJE I IZBORU PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “ZAJEDNO ZA SPORTISTE“

– PREDLOG ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “ZAJEDNO ZA SPORTISTE“

– JAVNI VANREDNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “ZAJEDNO ZA SPORTISTE“

– ZAHTEV KOMISIJI ZA SPORT ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “ZAJEDNO ZA SPORTISTE“

– REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – OBRAZAC BUDZET

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – OBRAZAC PRIJAVE

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – TEKST KONKURSA

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – ODLUKA

OBRAZAC USKLAĐENOG FINANSIJSKOG PLANA PROJEKTA/PROGRAMA U SKLADU SA ODOBRENIM SREDSTVIMA PO REŠENJU ZA PERIOD JANUAR-JUN 2016.GOD.

– REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– KONAČNI PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– JABHI KOHKUPC za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– Obrasci K1-9 za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORSTKIH UDRUŽENJA – KLUBOVA NA TERITORIJI OPŠTINE

– PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU FINANSIRANJA U OBLASTI SPORTA

– REŠENJE o utvrđivanju kalendara manifestacija od posebnog interesa za opštinu Bor  za period januar – jun 2016.godine

– KONKURS ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2016. GODINU + obrasci

– JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA “ZOOLOŠKI VRT“ BOR

– JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE “BOR“BOR

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VODOVOD“ BOR

– JAVNI  KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  “TOPLANA“ BOR

– REŠENJE o izboru programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“

– KONAČNI PREDLOG za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“

– PREDLOG za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“

-REŠENJE ZA DODELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/2106 GODINU

-KONAČNA RANG LISTA I PREDLOG ZA DODELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/2106 GODINU

– JAVNI VANREDNI KONKURS za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“ – ponovni postupak

– ZAHTEV KOMISIJI ZA SPORT ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “SVI NA TRIBINE“

– ODLUKA O PONIŠTENJU  JAVNOG VANREDNOG KONKURSA za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“

– RANG LISTA I PREDLOG ZA DODELU STIPENDIJA ЅA ŠKOLSKU 2015/2106 GODINU

– KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2015/16 GODINI

– REŠENJE O IZBORU PROJEKATA I RASPODELI SREDSTAVA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

– ZAPISNIK STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

– REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

– KONAČNI PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period jul – decembar 2015.godine

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period jul – decembar 2015.godine

– PRIJAVA NA KONKURS ZA SUBVENCIONISANJE KUPOVINE OPREME ZA PČELARSTVO

– KONKURS MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2015. GODINU

– JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ OBRAZAC 2

– TABELA – BUDŽET PROJEKTA 1/OBRAZAC 1

– PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA OBRAZAC 1

– REŠENJE o izboru programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom „LETNJE SPORTSKE IGRE NA VODI – BORSKO JEZERO“

– OBRASCI K 1-9 

– JABHI KOHKUPC za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period jul – decembar 2015.godine

– PEŠENJE o utvrđivanju kalendara manifestacija od posebnog interesa za opštinu Bor za period jul – decembar 2015.godine

– PREDLOG za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom „LETNJE SPORTSKE IGRE NA VODI – BORSKO JEZERO“

– JAVNI POZIV za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, bez plaćanja naknade radi izrade Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bor za 2016.godinu

– JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOR  ZA 2016. GODINU

– Obrazac: K ZAHTEV KOMISIJI ZA SPORT ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZOBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “LETNJE SPORTSKE IGRE NA VODI – BORSKO JEZERO“ 

 JABHI BAHPEDNI KOHKUPC za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom „LETNJE SPORTSKE IGRE NA VODI – BORSKO JEZERO“

– PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH UDRUŽENJA(KLUBOVA) IZ OBLASTI TAKMIČARSKOG SPORTA OPŠTINE BOR

– PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU SUFINANSIRANJA U OBLASTI SPORTA OPŠTINE BOR

– ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA 2015

– JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2015. GODINI

– NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ OBRAZAC 2

– TABELA – BUDŽET PROJEKTA 1/OBRAZAC 1

– PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA OBRAZAC 1

– JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– JAVNA RASPRAVA – „STOL“ BUČJE

– PRIJAVA NA KONKURS za dodelu stana mladom bračnom paru

– K O N K U R S ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODELE STANA