– О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ

– РЕШЕЊЕ о образовању Жалбене комисије

– Нацрт Одлуке о буџету за 2017

– ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БОР

– Ј А В Н И   П О З И В за доделу грађевинског материјала породицама избеглица  за стварање и побољшање услова становања у грађевинском материјалу

– ОДЛУКA о расподели средстава по конкурсу за коришћење средстава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2015.годину, расписаном 03.09.2015.године

– ЈАВНА РАСПРАВА – “СТОЛ” БУЧЈЕ

– ПРИЈАВА НА КОНКУРС за доделу стана младом брачном пару

– К О Н К У Р С ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СТАНА

– ОДЛУКA о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада

– Стална конференција градова и општина – Савеза градова и општина Србије у оквиру пројекта „СКГО Мрежа за ромска питања“ расписује конкурс за Координатора за ромска питања

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2015. ГОДИНУ

– ЗАПИСНИК О ПРОВЕРИ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БОДОВАЊУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2015. ГОДИНУ