Општинско веће је орган који усклађује остваривање функције председника општине и скупштине општине и врши контролно-надзорну функцију над радом општинске управе.

Општинско веће бира Скупштина општине на предлог председника општине, на период од четири године и оно утврђује предлог одлуке о буџету општине, врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси скупштина општине, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине.

Општинско веће Бор броји 9 чланова, њиме председава Председник Општине Бор Александар Миликић, а замењује га заменик председника Општине Бор Јасмина Орлић.

Чланови општинског већа и њихова задужења:

  1. Славиша Фришковић, за област јавних предузећа
  2. Бобан Јаношевић, за област руралног развоја
  3. Љубиша Репеђић, за област пољопривреде
  4. Данијел Алексић, за област ванредне ситуације
  5. Добрица Ђурић, за област социјалне заштите и друштвене бриге о деци
  6. Тамара Пауновић, за област образовања
  7. Милена Станојковић, за област културе и информисања
  8. Игор Јанковић, за област спорта
  9. Срећко Здравковић, за област омладине и пројеката

Контакт: Општинско веће
Општина Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор
тел: 030/427-313
е-mail: vece@opstinabor.rs