Општинско веће је орган који усклађује остваривање функције председника општине и скупштине општине и врши контролно-надзорну функцију над радом општинске управе.

Општинско веће бира Скупштина општине на предлог председника општине, на период од четири године и оно утврђује предлог одлуке о буџету општине, врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси скупштина општине, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине.

Општинско веће Бор броји 9 чланова, а њиме председава Председник Општине Бор Живорад Петровић, а замењује га заменик председника Општине Бор Саша Вукадиновић.

Чланови општинског већа и њихова задужења:

Контакт: Општинско веће
Општина Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор
тел: 030/427-313
е-mail: opstinsko.vece@opstinabor.rs