Општинско веће је орган који усклађује остваривање функције председника општине и скупштине општине и врши контролно-надзорну функцију над радом општинске управе.

Општинско веће бира Скупштина општине на предлог председника општине, на период од четири године и оно утврђује предлог одлуке о буџету општине, врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси скупштина општине, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине.

Општинско веће Бор броји 9 чланова, њиме председава Председник Општине Бор Александар Миликић, а замењује га заменик председника Општине Бор Јасмина Орлић.

Чланови општинског већа и њихова задужења:

  1. Саша Виденовић, за област урбанизма и комунално стамбене делатности
  2. Сашка Милошевић, за област здравства
  3. Љубиша Репеђић, за област пољопривреде и месне заједнице
  4. Данијел Алексић, за област ванредне ситуације
  5. Добрица Ђурић, за област социјалне заштите и друштвене бриге о деци
  6. Тамара Пауновић, за област образовања
  7. Милена Станојковић, за област културе и информисања
  8. Игор Јанковић, за област спорта
  9. Дејана Николов, за област омладине

Контакт: Општинско веће
Општина Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор
тел: 030/427-313
е-mail: vece@opstinabor.rs