Gradsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcije Gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom gradske uprave.

Gradsko veće bira Skupština grada na predlog Gradonačelnika, na period od četiri godine i ono utvrđuje predlog odluke o budžetu grada, vrši nadzor nad radom gradske uprave, poništava ili ukida akte gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi skupština grada, rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada.

Gradsko veće Bor broji 9 članova, njime predsedava Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, a zamenjuje ga zamenik Gradonačelnika Branko Perić.

Članovi Gradskog veća i njihova zaduženja:

  1. Slaviša Frišković, za oblast javna preduzeća i ustanove
  2. Boban Janošević, za oblast ruralnog razvoja
  3. Ljubiša Repeđić, za oblast poljoprivrede
  4. Danijel Aleksić, za oblast vanredne situacije
  5. Dobrica Đurić, za oblast socijalne zaštite i društvene brige o deci
  6. Tamara Paunović, za oblast obrazovanja
  7. Milena Stanojković, za oblast kulture i informisanja
  8. Igor Janković, za oblast sporta
  9. Srećko Zdravković, za oblast omladine i projekte

Kontakt: Gradsko veće
Grad Bor, Moše Pijade 3, 19210 Bor
tel: 030/427-313
e-mail: vece@opstinabor.rs