За вршење свих стручних послова локалне самоуправе у општини Бор из надлежности општинске управе утврђене Уставом, Законом и Статутом општине Бор, задужена је Општинска управа. Дакле, Општинска управа је стручно-извршна служба, која непосредно спроводи прописе општине, као и републичке законе и друге прописе чије извршење је поверено општини, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и председник Општине и врши стручне послове које јој повери Скупштина општине и председник општине.

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе, кога бира Скупштина општине. Начелник Општинске управе организује и координира рад Општинске управе, одлучује о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност председника општине, доставља Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу извештаје о раду на извршавање послова Општине из изворног делокруга и поверених послова, једном годишње, поставља и разрешава начелнике одељења, решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и постављених лица у Општинској управи, у складу са законом.

Начелник Општинске управе: Љубинка Јелић,  дипломирани правник

Рад општинске управе Бор је организован у 6 одељења и служби и то:

  • Одељење за финансије
  • Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне имовинско правне и стамбене послове
  • Одељење за привреду и друштвене делатности
  • Одељење за управу и опште послове
  • Одељење за инспекцијске послове
  • Одељење локалне пореске администрације
  • Служба за скупштинске послове

Одељење за финансије

Oбавља послове који се сврставају у послове буџета општине, послове локалног трезора, послове финансија директних корисника средстава буџета и послове буџетског рачуноводства и извештавања, а посебно су: сви процедурално прописани послови на припреми буџета, све до израде нацрте буџета Општине; сви процедурално прописани послови на извршењу буџета, подразумевајући и давање препорука директним корисницима средстава буџета и локалној власти; финансијско планирање за консолидовани рачун трезора који посебно обухвата анализу готовинских токова, плана извршења буџета, сервисирање дуга, дефинисање квота преузетих обавеза и плаћања; управљање готовинским средствима које посебно обухвата управљање консолидованим рачуном трезора, управљање ликвидношћу, управљање финансијским средствима; контролу расхода која посебно обухвата преузимање обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава; управљање дугом; буџетско рачуноводство и извештавање које обухвата рачуноводствене послове за обраду примања и плаћања, вођење пословних књига за сва примања и издатке, евиденцију донација и помоћи; финансијско извештавање пре свега у прописаној форми; рачуноводствену методологију кроз израду општих и посебних аката; управљање финасијским информационим системом; послове из области финансија за директне кориснике средстава буџета који обухватају послове израде предлога финансијског плана, расподеле средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација, припреме и комплетирања документације за извршење финансијског плана, извршавања задатака који се односе на управљање имовином државе за коју је одговоран директни корисник; прописивање поступака и процедура интерне контроле; послове вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја, као и друге финансијско материјалне послове за директне кориснике средстава буџета, а за индиректне кориснике, уколико се то посебно уговори; припрему нацрта и других аката из области финансија и рачуноводства; послове обрачуна и исплата плата, накнада и других примања запослених и израду свих извештаја из те области; послове из области јавних набавки за директне кориснике и за индиректне кориснике са којима се то посебно уговари; усаглашавања општих аката са прописима који дају овлашћења за доношење општих аката локалној самоуправи; одговорно је за законитост општих аката чије нацрте припрема, а које доноси Скупштина општине; пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Општинском управом – из делокруга рада одељења; врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник Одељења: Данијела Јовановић, дипломирани економиста

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне имовинско правне и стамбене послове

Врши послове који се односе на припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената и урбанистичких планова; издавање потврде о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким планом; издавање информације о локацији и локацијске дозволе; припрему планова за постављање привремених објеката на јавним површинама; у грађевинској области врши послове који се односе на издавање одобрења за градњу, пријаву почетка градње, прибављања потребне сагласности, мишљења и решења у име и за рачун инвеститора о његовом трошку и обезбеђење техничког прегледа и издавање употребне дозволе; предлагање нацрта аката које доносе органи општине из имовинско- правне области, области урбанизма, грађевинарства и комунално-стамбене области; непосредно спровођење прописа Скупштине општине у овим областима; доношење решења о рушењу објеката по захтеву странке; издавање решења за раскопавање улица, Одељење; одређивање јавног грађевинског земљишта, давање у закуп грађевинског земљишта и престанак права коришћења грађевинског земљишта; заштиту, очување и евиденцију непокретности Општине у складу са важећим прописима; управљање, коришћење и располагање непокретностима Општине; спровођење поступка експропријације и комасације; промет земљишта и зграда и друге имовинско-правне поверене послове; продају станова, обезбеђивање станова за потребе органа Општине, као и друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама; припрему нацрте прописа из своје области; односе са скупштином станара и послове из стамбене области из изворног делокруга Општине; спровођење управног поступка за исељење бесправно усљених лица из стамбеног и пословног простора. Одељење врши и послове државне управе које Република повери Општини.Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Општинском управом – из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог делокруга рада.“

Начелник одељења: Радисав Филиповић, дипломирани правник

Одељење за привреду и друштвене делатности

Припрема нацрт плана развоја и стратешке планове развоја општине и прати њихову реализацију; учествује у изради пројеката којима се подстиче економски развој; врши израду и имплементацију стратешких докумената; врши припрему и имплементацију пројеката за одабране приоритете општине; врши успостављање система спремности пројектне документације; врши активности на јачању капацитета локалних актера који се баве развојним питањима; врши друге активности ради промоције Општине и привлачења инвестиција; врши послове који се односе на: задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, туризма, угоститељства и другим привредним областима од интереса за Општину; врши послове праћење цена у комуналним и другим делатностима за које је надлежна Општина; врши послове који се односе на робне резерве; врши послове пољопривреде, шумарства и водопривреде и заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других непогода и послове из области одбране; врши друге послове у области привреде који буду утврђени као послови Општине; прати и контролише превоз путника у линијском саобраћају, контролу продаје карата у линијском саобраћају на градским и приградским линијама, ван линијски превоз путника (такси превоз), уређује режим и техничко регулисање саобраћаја и организацију саобраћаја; врши надзор над радом јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина; прати доношење планова и програма јавних предузећа и њихову реализацију; обавља управне и друге послове који се односе на област: образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје, социјалне, борачке и инвалидске заштите и информисања; обавља послове који се односе на одржавање везе са Комесаријатом за избеглице и друге послове који се односе на статус избеглих, прогнаних и интерно расељених лица; врши послове који се односе на родну равноправност; врши послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, природе и ваздуха и природних добара у Општини, заштиту од буке и вибрација, заштиту од јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења, заштиту од опасних и штетних материја на подручју Општине и послове припреме и имплементације еколошких акционих планова; обавља послове који се односе на праћење стања и кретања у установама друштвених делатности из области здравствене заштите и планирања породице, предшколског, основног и средњег образовања, спорта, друштвене бриге о деци и омладини, социјалне заштите, ученичког и студентског стандарда и културе; врши послове који се односе на припаднике националних мањина; обавља стручне и административне послове за буџетске фондове и друге видове државне помоћи које су у надлежности Општине; припрема нацрте прописа из своје области. Одељење за привреду и друштвене деларности врши послове и државне управе у областима за које је основано, а које Република повери Општини. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Општинском управом – из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник Одељења: Наташа Пејчић, дипломирани економиста

Одељење за управу и опште послове

Обавља послове који се односе на: унапређење рада и модернизацију послова Општинске управе, примену закона и других прописа о општем управном поступку у Општинској управи; обавештавање грађане о остваривању њихових права у Општинској управи; за Скупштину општине, Председника општине, Општинску управу и Општинско правобранилаштво, све или поједине послове који се односе на: вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односима; организацију рада писарнице, организацију и координацију рада општинског услужног центра, коришћење биротехничких и других средстава и опреме, информатике и АОП за потребе органа општине; безбедност и заштиту здравља запослених и на заштиту од пожара; коришћење и одржавање зграда и простора и обезбеђење других услова рада за Општинску управу; спровођење поступака јавне набавке и набавке за потребе Скупштине општине, Председника Општине, Општинског већа и Општинске управе; обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора; превоз моторним возилима и друге сервисне услуге; доставу грађанима путем курирске службе; вођења бирачких спискова; издавање радних књижица и вођења регистра о издатим радним књижицама; решавање у управном поступку, ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари. За извршавање одређених послова из изворне надлежности општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана на територији насељених места образују се месне канцеларије. Месне канцеларије се образују за следећа подручја: Месна канцеларија Брестовац, за насељено место Брестовац; Месна канцеларија Бучје, за насељено место Бучје; Месна канцеларија Горњане, за насељено место Горњане; Месна канцеларија Доња Бела Река, за насељено место Доња Бела Река; Месна канцеларија Злот, за насељено место Злот; Месна канцеларија Кривељ, за насељено место Кривељ; Месна канцеларија Лука, за насељено место Лука и Топла; Месна канцеларија Метовница, за насељено место Метовница; Месна канцеларија Оштрељ, за насељено место Оштрељ; Месна канцеларија Слатина, за насељено место Слатина; Месна канцеларија Танда, за насељено место Танда; Месна канцеларија Шарбановац, за насељено место Шарбановац. Послови месне канцеларије за град Бор обављају се у седишту Општинске управе. Месна канцеларија врши послове који се односе на лична стања грађана, вођења матичних књига, издавања извода и уверења, састављање смртовница, праћења бирачких спискова, оверу пописа, преписа и рукописа, обавља административно-технничке и друге послове око зборова грађана које организује Председник општине или председник Скупштине општине и др. У месним канцеларијама могу се обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује председник Општине са представником органа, организација и установа за које обављају послове. Месне канцеларије могу вршити административне послове за сеоске месне заједнице у Општини, које немају секретара месне заједнице, на основу решења начелника Општинске управе. Месне канцеларије врше одређене послове за потребе месне заједнице које им на основу договора са саветом месне заједнице повери Скупштина општине. Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог делокруга рада.

Зам начелника Одељења: Новица Марељ, дипломирани економиста

Одељење за инспекцијске послове

Обавља послове комуналне, саобраћајне, грађевинске, инспекције заштите животне средине, просветне инспекције, буџетске инспекције, као и послове других инспекција које Република повери Општини. Припрема нацрте прописа из своје области. Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом, као и проверу законитог коришћења станова и заједничких просторија и о томе обавештава надлежне органе; спроводи извршни поступак за Општинску управу. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Општинском управом – из делокруга рада одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог Oбавља послове који се односе на: послове комуналне, саобраћајне, грађевинске, инспекције заштите животне средине, просветне инспекције, буџетске инспекције, као и послове других инспекција које Република повери Општини. Припрема нацрте прописа из своје области.

Начелник Одељења: Милица Мустеровић, дипл. правник

Одељење локалне пореске администрације

При овом одељењу извршавају се послови у вези изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава, утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање), евидентирања утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације у складу са прописима, књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода, послови канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације, послови обезбеђења наплате пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга, покретања поступка стечаја, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка, достављања извештаја са доказима Пореској полицији када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело, послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим пореским одељењима локалне пореске администрације, послови вођења јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са јединственим инфорамционим системом за локалне јавне приходе, послови примене методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања беспалтних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у вези продужења рока за подношење пореских пријава, послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода, послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези локалних јавних прихода и други послови из делокруга локалне пореске администрације. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Општинском управом – из делокруга рада одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник Oдељења: Милена Стројић, дипломирани правник

Служба за скупштинске послове

Oбавља послове који се односе на: стручне и организационе послове за Скупштину општине и њених радних тела, Председника општине и радних тела која он образује (именује) и Општинско веће, а који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, архивирање, чување изворних докумената, израду записника и вођење евиденције о одржаним седницама, представкама и притужбама грађана, избору, именовањима и одликовањима; давање правних мишљења и обављање нормативно-правних послова за потребе председника Скупштине и одборника, Председника општине и Општинског већа, а који нису у надлежности одељења Општинске управе, као и у вези са другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Општини, укључујући и послове за месне заједнице; врши стручне и организационе послове у области информисања за Скупштину, Председника општине, Општинско веће и Општинску управу, о ставовима и мишљењима која се износе у јавност поводом донетих општинских аката, информисање одборника у Скупштини; обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини; информативно-пропагандну активност и друге стручне послове у области информисања; послови израде програма за аутоматску обраду података; обављања и послова протокола за потребе органа Општине и Општинске управе; обавља послове умножавања материјала за потребе органа Општине.

Начелник службе: Слободан Баџа, дипломирани правник