Скупштина Општине је представнички орган који врши основне функције локалне власти, утврђене уставом, законом и статутом

Скупштина општине, у складу са законом

  1. доноси статут општине, пословник скупштине, буџет и завршни рачун општине
  2. доноси програм развоја општине, урбанистички план и уређује коришћење грађевинског земљишта
  3. оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине врши надозор над њиховим радом
  4. именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
  5. бира председника скупштине и заменика председника скупштине и, на предлог председника бира општинско веће,
  6. поставља и разрешава секретара скупштине,
  7. поставља и разрешава начелника општинске управе, на предлог председника општине…

Скупштина има председника скупштине који организује рад скупштине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.

Председник Скупштине општине Бор је Драган Жикић, контакт тел. 030/423-980, маил: predsednik.so@opstinabor.rs

Заменик председника Скупштине општине Бор је Милан Стојановић.
Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине и бирају се на 4 године.

Скупштина општине Бор има 35 одборника и то:

1.НЕБОЈША ВИДЕНОВИЋ
2.ИРЕНА БОГДАНОВИЋ
3.РАДОЈЕ ПАНТОВИЋ
4.ДРАГАН ЖИКИЋ
5.ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ СТОИЛКОВИЋ
6.ЖЕЉКО ЈОЦИЋ
7.ВИДОЈЕ АДАМОВИЋ
8.ТАТЈАНА ЖИВКОВИЋ
9.ЗЛАТАН МЕЈЛАНОВИЋ
10.ЈАСНА ЋИРИЋ
11.МИЛИЈАНА МАРКОВИЋ
12.ВЛАДАН НОВОВИЋ
13.МИЛОМИР МИЛАНОВИЋ
14.АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋ ЧУЛИНОВИЋ
15.ИВИЦА АНЂЕЛОВИЋ
16.ДЕЈАН НЕСТОРОВИЋ
17.ЈАСМИНА ОРЛИЋ
18.ЗУДИ ЈАГУПОВСКИ
19.ТИЈАНА ЧАЂЕНОВИЋ
20.СЛАВКО ЖУНКЕЈЕВИЋ
21.РАДМИЛА ЗАЈКЕСКОВИЋ
22.МИЛАН СТОЈАНОВИЋ
23.ВИОЛЕТА ЈАНКОВИЋ
24.ДРАГАН АНТАНАСКОВИЋ
25.СВЕТЛАНА АНЂЕЛКОВИЋ
26.ДРАГАН МАРКОВИЋ
27.ПРЕДРАГ БАЛАШЕВИЋ
28.ОЛИВЕРА ЛАЗАРЕВИЋ
29.СРЂАН МАРЈАНОВИЋ
30.ИГОР ЈАНКОВИЋ
31.ГОРАН ГОЛУБОВИЋ
32.БРАНИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
33.САША СТАНКОВИЋ
34.ЈУГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
35.МИЛИВОЈЕ ЈАНОШЕВИЋ

     Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар скупштине се поставља на предлог Председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

Секретар Скупштине општине Бор је Слободан Баџа, дипломирани правник – контакт: тел.030/423-255 лок.118 е-маил: sekretar.so@opstinabor.rs