Skupština Opštine je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene ustavom, zakonom i statutom

Skupština opštine, u skladu sa zakonom

 1. donosi statut opštine, poslovnik skupštine, budžet i završni račun opštine
 2. donosi program razvoja opštine, urbanistički plan i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta
 3. osniva službe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine vrši nadozor nad njihovim radom
 4. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.
 5. bira predsednika skupštine i zamenika predsednika skupštine i, na predlog predsednika bira opštinsko veće,
 6. postavlja i razrešava sekretara skupštine,
 7. postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave, na predlog predsednika opštine…

Skupština ima predsednika skupštine koji organizuje rad skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

Predsednik Skupštine opštine Bor je Vidoje Adamović, kontakt tel. 030/423-980, mail: predsednik.so@opstinabor.rs

Zamenik predsednika Skupštine opštine Bor je Ivica Nikolić.
Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom opštine i biraju se na 4 godine.

Skupština opštine Bor ima 35 odbornika i to:

 1. Blagoje Spaskovski
 2. Milinko Živković
 3. Adrijana Pupovac
 4. Dušan Marković
 5. Žarko Timotijević
 6. Saša Marković
 7. Nebojša Videnović
 8. Zlatan Mejlanović
 9. Jaroslava Kunčak – Simić
 10. Seka Vanucić
 11. Miloš Šević
 12. Evica Kokelić
 13. Milinko Nikodijević
 14. Nenad Dimitrovski
 15. Dragana Urošević
 16. Budimir Portić
 17. Vidoje Adamović
 18. Emina Perić
 19. Ivica Nikolić
 20. Goran Negranović
 21. Nataša Dinić
 22. Dragan Žikić
 23. Goran Vukadinović
 24. Jelena Mančić
 25. Jovica Vasiljević
 26. Aleksandar Miletić
 27. Radmila Zajkesković
 28. Dragan Marković
 29. Predrag Balašević
 30. Darko Mihajlović
 31. Igor Janković
 32. Goran Golubović
 33. Srđan Marjanović
 34. Vladan Novović
 35. Nebojša Bućan
     Skupština ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretar skupštine se postavlja na predlog Predsednika skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Sekretar Skupštine opštine Bor je Slobodan Badža, diplomirani pravnik – kontakt: tel.030/423-255 lok.118 e-mail: sekretar.so@opstinabor.rs